Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa

Strategia


STRATEGIA BADAWCZA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO (2014)

Komitet Redakcyjny PPTL opublikował kolejną wersję strategii badawczej platformy.

We wstępie dokumentu czytamy, że powstała ona z inicjatywy Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa, jest wynikiem trzyletniej pracy zespołu ekspertów reprezentujących przemysł lotniczy oraz sektor badawczy. Patronat nad pracami zespołu objął Pan Profesor Krzysztof Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W spotkaniach Komitetu Redakcyjnego brali udział także przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki oraz Krajowego Punktu Kontaktowego.
Obszar tematyczny strategii obejmuje interakcje przemysłu i sektora badawczego. Zagadnienia transportu lotniczego zostały uwzględnione jedynie w przypadku, gdy mają odniesienie do samego statku powietrznego oraz do organizacji ruchu lotniczego. Strategia pomija więc, skądinąd istotne, problemy związane z infrastrukturą naziemną, obsługą pasażerów czy logistyką ruchu.
Zamierzenia obecnej strategii, odróżniające ją od wcześniejszych dokumentów, są następujące:
· rozszerzenie horyzontu czasowego do roku 2035,
· szersze uwzględnienie kontekstu krajowego i europejskiego (Krajowy Program Reform, strategia „Europa 2020, Flightpath 2050),
· pełniejsze uwzględnienie potrzeb badawczych i innowacyjnych przemysłu,
· reakcja na postępujący wzrost krajowego potencjału badawczego (w wyniku realizacji programów POIG i POKL).
Strategia prognozuje kierunki rozwoju przemysłu lotniczego oraz identyfikuje obszary aktywności badawczej niezbędnej do osiągnięcia wyznaczonych celów rozwojowych.

plik do pobrania


Strategiczna Agenda Badawcza dla Polskiej Aeronautyki (wersja 2007)

Część opisowa SAB

Część opisowa SAB

Załacznik do SAB

Załacznik do SAB

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainicjowało program tworzenia Platform  Technologicznych. Program ten, inspirowany doświadczeniami Unii Europejskiej uruchomił ogólnopolską dyskusję środowisk przemysłowych i naukowych na temat kierunków rozwoju poszczególnych branż, wyzwań stojących przed nimi oraz kierunków rozwoju technologii. Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa podjęła się zdefiniowania krajowej agendy badawczej dla sektora lotniczego, który jest wyjątkowy pod względem złożoności zagadnień i rozwiązań technologicznych. Dzięki współpracy  sektora przemysłowego wspieranego przez szeroką reprezentację środowiska naukowego możliwe było podjęcie pracy, mającej na celu stworzenie wspólnego planu działania dla szeroko rozumianej polskiej branży lotniczej, uwzględniającego z jednej strony realia stanu bieżącego, elementy strategii, z drugiej zaś elementy większej europejskiej wizji w obszarze badań i rozwoju. Jest więc dokumentem o znaczeniu większym niż tylko program sektorowy. Podstawowym celem, jaki przyświecał zespołowi ekspertów z różnych dziedzin było przygotowanie narzędzia do planowania i wdrożenia programów badawczych na arenie krajowej i europejskiej. Dokument ten ma również być pomocny w określeniu:

  • obszarów badawczych, które stanowić będą „narodową specjalizację” w obszarze aeronautyki,
  • przyszłych uczestników zespołów badawczych realizujących zadania w ramach europejskich i krajowych programów ramowych.

 

Zespół ekspertów zdecydował, że dokument zawierać będzie również elementy strategii w odniesieniu do sektora przemysłowego. Wraz z załącznikami jest pierwszym w serii i będzie ewoluował w zależności od zmieniających się wymagań rynku i strategii rozwoju poszczególnych uczestników sektora lotniczego.

(c) Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa | All Rights Reserved
projekt i realizacja: ideo